ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಆರೈಕೆ

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಯರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು: ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರೈಕೆಯ ನಿಖರತೆ
ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಆರೈಕೆ

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಯರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು: ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರೈಕೆಯ ನಿಖರತೆ

ಪಿಯರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಶರತ್ಕಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪಿಯರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಮರದ ಬಲ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು.

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ
ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಆರೈಕೆ

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಯರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು: ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರೈಕೆಯ ನಿಖರತೆ

ಪಿಯರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಶರತ್ಕಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪಿಯರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಮರದ ಬಲ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ